Droogte

Bodemdaling

Klei- en veenhoudende pakketten kunnen inklinken door belasting of een verlaging van de grondwaterstand. Dit slechtomkeerbare proces in de bodem leidt in de regel tot bodemdaling. In een aantal gebieden treedt nu bodemdaling op waarvan berekend is dat de bodemdaling tot meer dan 20 cm kan zijn in de periode 2016-2050. Op de kaart is aangegeven welke extra bodemdaling kan optreden door de klimaatverandering. Bodemdaling kan schade veroorzaken aan infrastructuur, huizen en kunstwerken. Ook het risico op een overstroming neemt toe.

Bron: Deltares, WEnR, TNO, Klimaateffectatlas

Grondwaterstanden

Door droogte kan relatief zoute kwel toenemen. De risicolocaties staan aangegeven op deze kaart

Bron: Deltares, landelijke klimaateffectatlas
Skip to content